Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english

Haku

 
på svenska
in English
suurenna teksti

Sisältö

 

Vähennykset

Vähennysjärjestelmä
Ansiotuloista tehtävät vähennykset
Pääomatuloista tehtävät vähennykset
Veroista tehtävät vähennykset
Vähennyskelvottomat menot

Vähennysjärjestelmä

Tuloverotus perustuu järjestelmään, jossa veronalaiseen tuloon kohdistetaan erilaisia vähennyksiä. Vähennysten jälkeen saadaan verotettavan tulon määrä, jonka perusteella lasketaan suoritettava vero. Suoritettavasta verosta voidaan vielä tehdä vähennyksiä ja näin saadaan maksettavan veron määrä.

Vähennysjärjestelmän pääperiaatteena on nettotulon verotus. Nettotulo saadaan kun tulosta vähennetään sen hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot. Näiden luonnollisten vähennysten lisäksi tehdään muut (yleiset ja sosiaaliset) vähennykset, jotka myönnetään joko tiettyjen edellytysten täyttyessä tai täysin kaavamaisin perustein. Osa vähennyksistä tehdään suoraan verosta.

Tulosta tehtävät vähennykset tehdään tulolajikohtaisesti. Pääomatulosta vähennetään pääomatulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot sekä muut pääomatulosta tehtävät vähennykset. Ansiotulosta vähennetään ansiotulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot sekä yleiset ja sosiaaliset vähennykset. Verosta tehtävät vähennykset tehdään alijäämähyvitystä, erityistä alijäämähyvitystä ja kotitalousvähennystä lukuun ottamatta valtiolle suoritettavasta tuloverosta. Korot vähennetään ensisijaisesti pääomatulosta ja toissijaisesti ansiotulosta suoritettavasta verosta. Aikaisempien vuosien vahvistetut tappiot vähennetään tulolajeittain erikseen.

Ansiotuloista tehtävät vähennykset

Tulonhankkimiskulut

Ansiotulosta voidaan vähentää sen hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot. Nämä luonnolliset vähennykset pienentävät verotettavan tulon määrää. Luonnollisia vähennyksiä ovat palkkatulosta tehtävä tulonhankkimisvähennys, asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset, työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut sekä muut tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot. Palkkatulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet muut menot vähennetään kuitenkin vain siltä osin kuin niiden yhteismäärä ylittää kaavamaisesti myönnetyn tulonhankkimisvähennyksen määrän. Kun ansiotulosta on vähennetty luonnolliset vähennykset saadaan puhdas ansiotulo.

Puhtaasta ansiotulosta voidaan vähentää pakollisen eläkevakuutuksen maksut, kollektiivisen lisäeläketurvan maksut, veronmaksukyvyn alentumisvähennys, valtion- ja kunnallisverotuksen eläketulovähennykset sekä kunnallisverotuksen invalidi-, opintoraha-, ansiotulo- ja perusvähennykset.

Verotuksessa ilmoitettavat vähennykset

Osa vähennyksistä huomioidaan vain vaatimuksesta. Tällaisia vähennyksiä ovat kaikki luonnolliset vähennykset tulonhankkimisvähennystä lukuun ottamatta. Lisäksi veronmaksukyvyn alentumisvähennys voidaan myöntää vain vaatimuksesta.

Viran puolesta tehtävät vähennykset

Yleiset vähennykset lasketaan viran puolesta, eikä niitä tarvitse erikseen vaatia vähennettäväksi. Näitä ovat opintorahavähennys, kunnallisverotuksen ansiotulo- ja perusvähennykset sekä eläketulovähennykset. Myös invalidivähennys lasketaan valmiiksi, jos veroviranomaisella on tiedot invaliditeetista. Pakollisista eläkevakuutusmaksuista työntekijän eläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu otetaan huomioon työnantajan Verohallinnolle tekemän ilmoituksen mukaisina.

Pääomatuloista tehtävät vähennykset

Pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä ovat pääomatulojen hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot, jälkimarkkinahyvitys, tulonhankkimisvelan kurssitappio, osakaslainan takaisinmaksu, metsävähennys, metsätalouden pääomatulosta tehtävät muut vähennykset, korkomenot ja pääomatuloista vähennettävät tulolähteen tappiot. Myös vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten maksut vähennetään tietyin poikkeuksin pääomatuloista.

Pääomatuloja käsitellään yhtenä kokonaisuutena ja niitä verotetaan nettoperiaatteen mukaisesti. Jonkun tietyn pääomatulon tulonhankkimiskulut voidaan vähentää jostain toisesta pääomatulosta. Esimerkiksi vuokratulon hankkimisesta aiheutuneet tulonhankkimismenot voidaan vähentää verovelvollisen muista pääomatuloista. Puun myyntitulon verotukseen liittyy kuitenkin erityispiirteitä. Metsävähennys voidaan tehdä vain metsätalouden pääomatulosta. Omaisuuden luovutustappio saadaan vähentää vain omaisuuden luovutusvoitosta.

Pääomatulosta tehtäviä vähennyksiä ei aiempina vuosina vahvistettuja tappioita lukuun ottamatta yleensä huomioida viran puolesta, vaan ne on itse vaadittava vähennettäväksi.

Veroista tehtävät vähennykset

Osa vähennyksistä vähennetään suoraan tulosta suoritettavasta verosta ilman, että ne vaikuttavat verotettavan tulon määrään. Ansiotulosta suoritettavasta verosta vähennettäviä ovat valtionverosta tehtävät invalidivähennys ja elatusvelvollisuusvähennys. Kotitalousvähennys vähennetään ansio- ja pääomatulosta suoritettavista valtion tuloveroista. Jos valtionverot eivät riitä kotitalousvähennykseen, vähennetään vähentämättä jäänyt osa kunnallisverosta, vakuutetun sairausvakuutusmaksusta ja kirkollisverosta näiden suhteessa.

Korkojen vähentäminen 

Korot vähennetään yleensä pääomatulosta. Ellei pääomatuloa ole, tehdään vähennys ansiotulosta määrättävästä verosta. Vähennettävä määrä on tällöin pääomatulon tuloveroprosentin osoittama määrä maksetuista koroista. Menettelyllä päästään samaan verovaikutukseen kuin pääomatulosta vähennettäessä.

Vähennyskelpoisia korkoja ovat asunto-, opinto- ja tulonhankkimisvelan korot sekä eräin edellytyksin takaajan maksamat korot. Muiden velkojen kuten esim. kulutusluottojen korkoja ei voi vähentää.

Vähennyskelvottomat menot

Tulon hankintaan tai säilyttämiseen liittymättömiä menoja ei voida vähentää. Näin ollen esim. elantomenoja ei saa vähentää verotuksessa.Elantomenoja ovat mm. asunnon vuokra sekä lasten ja kodin hoidosta aiheutuneet menot. Elantomenoina pidetään myös tavanomaisia vaatetusmenoja, harrastustoiminnasta aiheutuneita menoja sekä muita yksityiseen kulutukseen liittyviä menoja.

Verovapaan tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneita menoja ei myöskään saa vähentää. Osinkotulon hankkimisesta aiheutuneet menot ovat kuitenkin vähennyskelpoisia, vaikka osinko olisikin verovapaata tuloa.

Sivun alkuun

© Verohallinto 14.11.2011

Tulosta sivu  |  Facebook  Twitter  Linkedin 

© Verohallinto 14.11.2011