Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english

Haku

 
på svenska
in English
pienennä teksti

Sisältö

 

Täyttöohjeet: Arvonlisäveron tiedot

  050Ilmoitusjakso
 052Kohdekuukausi
 053Vuosi
 301-303 Vero kotimaan myynnistä verokannoittain
 305Vero tavaraostoista muista EU-maista
 306Vero palveluostoista muista EU-maista
 318Vero rakentamispalvelun ostosta (käännetty verovelvollisuus)
 307Kohdekauden vähennettävä vero
 308Maksettava vero / Palautukseen oikeuttava vero (-)
 3090-verokannan alainen liikevaihto
 311Tavaran myynti muihin EU-maihin
 312Palveluiden myynti muihin EU-maihin
 313Tavaraostot muista EU-maista
 314Palveluostot muista EU-maista
 319Rakentamispalvelun myynnit (käännetty verovelvollisuus)
 320Rakentamispalvelun ostot (käännetty verovelvollisuus)
 315Alarajahuojennukseen oikeuttava liikevaihto
 316Alarajahuojennukseen oikeuttava vero
 317Alarajahuojennuksen määrä


050 Ilmoitusjakso 
Ilmoitusjakson pituus.
Ilmoitusjakso on yleensä kuukausi. Tiedot voi ilmoittaa neljännesvuosittain tai kalenterivuosittain vain, jos Verohallinto on antanut erillisen ilmoituksen tai päätöksen pidennetystä ilmoitusjaksosta.'

052 Kohdekuukausi 
Ilmoitusjakson mukainen kohdekauden numero.

 • Jos ilmoitusjakso on kuukausi, merkitkää kohdekausi kuukauden numerolla. Esimerkiksi, jos ilmoitatte tietoja maaliskuulle, merkitkää kohdekaudeksi 3.
 • Jos ilmoitusjakso on neljännesvuosi, merkitkää kohdekausi yksinumeroisena lukuna. Esimerkiksi, jos ilmoitatte toisen vuosineljänneksen (huhti–kesäkuu) tietoja, merkitkää kohdekaudeksi 2.
 • Jos ilmoitusjakso on kalenterivuosi, jättäkää kohta tyhjäksi.

053 Vuosi 
Vuosi nelinumeroisena lukuna.

301–303 Vero kotimaan myynnistä verokannoittain  
Kotimaassa myytyjen tavaroiden ja palvelujen arvonlisäverot verokannoittain eriteltynä. Myös myynnit EU-maiden kuluttajille ovat verollista kotimaan myyntiä.

Yleinen verokanta on 23 %. Alennetut verokannat ovat 13 % ja 9 %.

Esimerkki: Jos 23 %:n mukainen myynti ilman arvonlisäveroa on 19 310,00 e (= veron peruste), niin ilmoitettava 23 %:n vero on 23 % x 19 310,00 e = 4 441,30 euroa.

Esimerkki: Jos 9 %:n mukainen myynti ilman arvonlisäveroa on 1 700,00 e (= veron peruste), niin ilmoitettava 9 %:n vero on 9 % x 1 700 e = 153,00 euroa.

 • Ilmoittakaa kohdissa 301–303 myös esimerkiksi vero, joka on maksettava
 • tavaroista ja palveluista, jotka on otettu omaan käyttöön
 • käyttöomaisuuden myynnistä
 • myytävien tavaroiden tai palveluiden hintoihin liittyvästä tuesta, joka määräytyy tavaran myyntihinnan tai myydyn määrän perusteella
 • kun tavara tai palvelu on ostettu ulkomaalaiselta, joka ei ole Suomessa arvonlisäverovelvollinen (= ns. käännetty verovelvollisuus)
 • ostetuista päästöoikeuksista.

Tässä ei ilmoiteta niitä käännetyn verovelvollisuuden perusteella maksettavia veroja, jotka ilmoitetaan kohdassa 306 tai 318.

305 Vero tavaraostoista muista EU-maista 
Merkitkää kohtaan muiden EU-maiden arvonlisäverovelvollisilta tehdyistä tavaraostoista (= yhteisöhankinnoista) suoritettavat verot.

Yhteisöhankinta on kysymyksessä silloin, kun tavara ostetaan elinkeinonharjoittajalta, joka on toisessa EU-maassa arvonlisäverovelvollisten rekisterissä, ja kuljetetaan myyjän tai ostajan toimeksiannosta Suomeen.

Ilmoittakaa yhteisöhankinnat seuraavasti:

 • tavaraostot kohdassa 313 (tavaran hankintahinta)
 • tavaraostoista suoritettava vero kohdassa 305

Jos yhteisöhankinnan vero on vähennyskelpoinen, se ilmoitetaan myös kohdassa 307.

Veron määrän saatte, kun kerrotte verottoman hinnan hankintaan sovellettavalla verokannalla. Ilmoittakaa eri verokantojen (23 %, 13 %, 9 %) mukaiset verot yhteenlaskettuna.

Esimerkki: Kohdassa 313 (tavaraostot muista EU-maista) on ilmoitettu yhteisöhankintoja 18 000 euroa. Esimerkin tavaroihin sovelletaan 23 %:n verokantaa. Kohdassa 305 ilmoitettava veron määrä on 23 % x 18 000 euroa eli 4 140 euroa. Tämän yhteisöhankinnasta suoritettavan veron saa vähentää (eli laskea mukaan kohdekauden vähennettäviin veroihin kohtaan 307) samoin perustein kuin Suomesta ostettuihin tavaroihin sisältyvät verot.

Lisätietoa: Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa (www.vero.fi)

306 Vero palveluostoista muista EU-maista 
Merkitkää kohtaan vero muiden EU-maiden arvonlisäverovelvollisilta ostetuista palveluista, joista arvonlisäverovelvollisten välisten myyntien yleissäännöksen mukaan vero suoritetaan käännetyn verovelvollisuuden perusteella Suomeen. 

Palveluiden myynnin yleissäännös arvonlisäverotuksessa: 
Elinkeinonharjoittajalle tapahtuva myynti verotetaan siinä maassa, jonne ostaja on sijoittautunut.

Elinkeinonharjoittajalle tapahtuvassa palvelumyynnissä yleissäännöstä ei kuitenkaan sovelleta seuraaviin palveluihin:

 • kiinteistöön kohdistuvat palvelut
 • henkilökuljetuspalvelut
 • kuljetusvälineen lyhytaikainen vuokraus
 • pääsy opetus-, tiede-, kulttuuri-, viihde- ja  urheilutilaisuuteen, messuille ja näyttelyyn ja muuhun vastaavaan tilaisuuteen sekä pääsyyn välittömästi liittyvät palvelut
 • ravintola- ja ateriapalvelut
 • matkatoimistopalvelut.

Vero lasketaan muista EU-maista tehdyistä palveluostoista, jotka on ilmoitettu kohdassa 314. Veron määrä saadaan kertomalla veroton hinta hankintaan sovellettavalla verokannalla. Ilmoittakaa eri verokantojen (23 %, 13 %, 9 %) mukaiset verot yhteenlaskettuna.

Esimerkki: Palveluostot muista EU-maista ovat 10 000 euroa (kohta 314). Näihin palveluihin sovelletaan 23 %:n verokantaa. Ilmoittakaa kohdassa 306 veron määrä 23 % x 10 000 euroa eli 2 300 euroa. Tämän veron saa vähentää samoin perustein kuin Suomesta ostettuihin palveluihin sisältyvän veron (kohta 307).

Lisätietoa: 
Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen (www.vero.fi)

Jos vero liittyy rakentamispalvelua varten vuokratun työvoiman vuokraamiseen (käännetty verovelvollisuus), se ilmoitetaan kohdassa 318

318 Vero rakentamispalvelun ostosta (käännetty verovelvollisuus)
Vero ostetuista rakentamispalveluista, joihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta.

Vero lasketaan ja merkitään 23 % verokannan mukaan. Vero lasketaan niiden rakentamispalvelujen yhteismäärästä, joita käännetty verovelvollisuus koskee. Tämä yhteismäärä ilmoitetaan kohdassa 320 . Veron määrä saadaan kertomalla veroton hinta verokannalla 23 %.

Kohdassa 318 ilmoitetaan myös vero, joka suoritetaan rakentamispalvelua varten tehdystä työvoiman vuokrauksesta (käännetty verovelvollisuus).

Lisätietoa: 
Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus (www.vero.fi)

307 Kohdekauden vähennettävä vero 
Kohdekauden vähennyskelpoisten arvonlisäverojen yhteismäärä. (Huom! Luvun eteen merkitään miinusmerkki vain silloin, kun korjataan aikaisemmin liikaa ilmoitettuja vähennettäviä veroja.)

Vähennyskelpoisia ovat sellaiset verot, jotka sisältyvät arvonlisäverollista liiketoimintaa varten ostettuihin tavaroihin ja palveluihin.

Verolliseen liiketoimintaan kuuluvia vähennettäviä veroja voivat olla

 • kotimaiseen ostoon sisältynyt vero
 • EU-tavaraostoista eli yhteisöhankinnoista suoritettu vero (ilmoitettava myös kohdassa 305)
 • maahantuonnin yhteydessä maksettu arvonlisävero (= ostot EU:n ulkopuolelta, myös Ahvenanmaalta)
 • käännetyn verovelvollisuuden perusteella suoritettava vero sellaisesta Suomessa tehdystä ostosta, jossa myyjä on ollut ei-arvonlisäverovelvollinen ulkomaalainen (ilmoitettava myös kohdassa 301, 302, 303 tai 306)
 • rakentamispalveluiden ostosta käännetyn verovelvollisuuden perusteella suoritettava vero (ilmoitettava myös kohdassa 318)
 • Suomessa tapahtuneesta päästöoikeuden ostosta suoritettava vero (ilmoitettava myös kohdassa 301).

Ostoihin sisältyvät verot saa vähentää vain siltä osin kuin ostettuja tavaroita tai palveluita on käytetty arvonlisäverolliseen toimintaan. Vähennysrajoitusten alaisesta käytöstä ja esim. yksityiskäytöstä vähennystä ei voi tehdä.

Lisätietoa: Vähennysoikeuden rajoitukset (www.vero.fi)

308 Maksettava vero / Palautukseen oikeuttava vero (-) 
Kohdekauden arvonlisäverolaskelman lopputulos. Tulos saadaan, kun kohdat 301, 302, 303, 305, 306 ja 318 lasketaan yhteen ja summasta vähennetään kohdat 307 ja 317.

Jos erotus on negatiivinen eli suoritettavat verot ovat pienemmät kuin vähennettävät verot, merkitkää luvun eteen miinusmerkki.

Verohallinto kirjaa ilmoitetun veron verotilille velvoitteeksi tai hyvitykseksi.

 • Palautukseen oikeuttava vero luetaan verotilillä muiden velvoitteiden hyväksi vasta, kun se on hyväksytty Verohallinnossa.

309 0-verokannan alainen liikevaihto 
Merkitkää kohtaan sellaiset arvonlisäverottomat tavaran ja palvelun myynnit, joihin liittyviin ostoihin sisältyvät arvonlisäverot teillä on oikeus vähentää kausiveroilmoituksen kohdassa 307. Näitä ovat mm. seuraavat myynnit:

 • tavaran myynti EU:n ulkopuolelle, esim. Norjaan tai Manner-Suomesta Ahvenanmaalle
 • tavaran myynti asennettuna tai koottuna toisessa jäsenvaltiossa
 • veroton myynti matkailijoille
 • veroton myynti diplomaateille ja kansainvälisille järjestöille
 • varastointimenettelyihin liittyvät verottomat myynnit
 • jäsenlehtien painosten veroton myynti yleishyödyllisille yhteisöille
 • verottomien vesialusten ja niihin kohdistuvien työsuoritusten myynti
 • ulkomailla tapahtuva palvelujen tai tavaroiden myynti, jota ei ilmoiteta kohdassa 312, esim. Ruotsissa tai Norjassa sijaitsevaan kiinteistöön kohdistuvan rakentamispalvelun myynti

Kohtaan ei merkitä

 • kohdassa 311 ilmoitettavaa tavaran myyntiä muihin EU-maihin
 • kohdassa 312 ilmoitettavaa palvelun myyntiä muihin EU-maihin
 • niitä verottomia myyntejä, joihin liittyvistä ostoista ei olevähennysoikeutta.

311 Tavaran myynti muihin EU-maihin 
Merkitkää kohtaan yhteisömyyntien yhteismäärä eli kaikki tavaroiden myynnit toiseen EU-maahan arvonlisäverovelvollisille ostajille. Myynti on yhteisömyyntiä vain, jos tavarat kuljetetaan Suomesta toiseen EU-maahan.

Myynnin arvo on myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen perustuva hinta, joka sisältää kaikki ostajalta perittävät hinnanlisät. Arvoon luetaan myös kuljetuskustannukset, jotka myyjä on veloittanut tavaroiden toimittamisesta.

Yhteisömyyntiä on myös tavaroiden siirto EU-maasta toiseen EU-maahan siellä tapahtuvaa myyntiä varten. Esimerkiksi Suomesta Saksaan siirrettyjen ja siellä edelleen myytäväksi tarkoitettujen tavaroiden arvo ilmoitetaan tässä kohdassa.

Kolmikantakaupan toista myyntiä ei ilmoiteta kausiveroilmoituksella.

Tavaroiden myynnit muiden EU-maiden kuluttajille eivät ole verotonta yhteisömyyntiä vaan verollista kotimaan myyntiä, joka ilmoitetaan kohdissa 301–303. Poikkeuksia ovat uusien kuljetusvälineiden myynnit toisen EU-maan yksityishenkilöille. Ne ovat aina yhteisömyyntiä, ja ne ilmoitetaan kausiveroilmoituksella kohdassa 309.

Lisätietoa: Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa (www.vero.fi)

Huom. Yhteisömyynneistä on aina annettava myös asiakaskohtaisesti eritelty arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus. Yhteenvetoilmoitus annetaan vain niiltä kuukausilta, jolloin tavaramyyntiä muihin EU-maihin on ollut. Ilmoitus annetaan sähköisesti viimeistään kunkin kuukauden päättymistä seuraavan kuukauden 20. päivänä, esimerkiksi maaliskuun myynneistä huhtikuun 20. päivänä.

Lisätietoa: Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (www.vero.fi)

Yhteenvetoilmoituksen antamatta jättämisestä voi seurata laiminlyöntimaksu. Verohallinto voi määrätä laiminlyöntimaksun myös silloin, jos ilmoitustiedot on annettu puutteellisina tai niitä ei kehotuksesta huolimatta ole korjattu.

312 Palveluiden myynti muihin EU-maihin 
Merkitkää kohtaan sellaisten palveluiden myyntien yhteismäärä, jotka arvonlisäverovelvollisten välisiä myyntejä koskevan yleissäännöksen mukaan verotetaan ostajan maassa (muu EU-maa kuin Suomi). Palveluiden ostaja suorittaa näistä palveluista veron käännetyn verovelvollisuuden perusteella siinä EU-maassa, johon palvelu luovutetaan.

Jos tällaisen palvelun myynti on toisessa EU-maassa veroton, myyntiä ei ilmoiteta tässä vaan kohdassa 309 (0 %:n verokannan alainen liikevaihto).

Palveluiden myynnin yleissäännös arvonlisäverotuksessa: 
Myynti leinkeinonharjoittajalle verotetaan siinä maassa, jonne ostaja on sijoittautunut.

Elinkeinonharjoittajalle tapahtuvassa palvelumyynnissä yleissäännöstä ei sovelleta seuraaviin palveluihin:

 • kiinteistöön kohdistuvat palvelut,
 • henkilökuljetuspalvelut,
 • kuljetusvälineen lyhytaikainen vuokraus,
 • pääsy opetus-, tiede-, kulttuuri-, viihde- ja  urheilutilaisuuteen, messuille ja näyttelyyn ja muuhun vastaavaan tilaisuuteen sekä pääsyyn välittömästi liittyvät palvelut,
 • ravintola- ja ateriapalvelut ja
 • matkatoimistopalvelut.

Kohdassa ei ilmoiteta myyntejä kuluttajille eikä sellaisia arvonlisäverovelvolliselle tehtyjä myyntejä, jotka verotetaan toisessa EU-maassa muun kuin yleissäännöksen mukaan.

Myynnin arvo on myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen perustuva hinta, joka sisältää kaikki ostajalta perittävät hinnanlisät. Arvoon luetaan myös kustannukset, jotka myyjä on veloittanut palvelun toimittamisesta.

Lisätietoa: 
Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen (www.vero.fi)

Huom. Näistä palveluiden myynneistä on aina annettava myös asiakaskohtaisesti eritelty arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus. Yhteenvetoilmoitus annetaan vain niiltä kuukausilta, jolloin palvelumyyntiä muihin EU-maihin on ollut. Ilmoitus annetaan sähköisesti viimeistään kunkin kuukauden päättymistä seuraavan kuukauden 20. päivänä, esimerkiksi maaliskuun myynneistä huhtikuun 20. päivänä.

Lisätietoa: Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (www.vero.fi)

Yhteenvetoilmoituksen antamatta jättämisestä voi seurata laiminlyöntimaksu. Verohallinto voi määrätä laiminlyöntimaksun myös silloin, jos ilmoitustiedot on annettu puutteellisina tai niitä ei kehotuksesta huolimatta ole korjattu.

313 Tavaraostot muista EU-maista 
Merkitkää kohtaan muista EU-maista kuin Suomesta ostettujen tavaroiden (= yhteisöhankintojen) yhteissumma. Ilmoittakaa myös verottomat yhteisöhankinnat.

Yhteisöhankinta on kysymyksessä silloin, kun tavara ostetaan toisessa EU-maassa arvonlisäverovelvollisten rekisterissä olevalta elinkeinonharjoittajalta ja kuljetetaan joko myyjän tai ostajan toimeksiannosta Suomeen.

Vaikka yhteisöhankinta oikeuttaisi vähennykseen, tavaraosto ja siitä suoritettava vero on ilmoitettava kausiveroilmoituksen kohdissa seuraavasti:

 • tavaraostot kohdassa 313 (tavaroiden hankintahinta)
 • tavaraostoista suoritettava vero kohdassa 305
 • vero myös kohdassa 307, jos veron saa vähentää.

Palvelujen ostot muista EU-maista ilmoitetaan kohdassa 314.

Lisätietoa: Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa (www.vero.fi)

314 Palveluostot muista EU-maista 
Merkitkää kohtaan muista EU-maista ostettujen sellaisten palveluiden yhteissumma, joista vero on elinkeinonharjoittajia koskevan palvelun myyntimaan yleissäännöksen mukaan suoritettava käännetyn verovelvollisuuden perusteella Suomeen.

Jos tällaisen palvelun osto on veroton (esim. verottomaan vesialukseen kohdistuva työ), sitä ei ilmoiteta kausiveroilmoituksella.

Palveluiden myynnin yleissäännös arvonlisäverotuksessa: 
Elinkeinonharjoittajalle tapahtuva myynti verotetaan siinä maassa, jonne ostaja on sijoittautunut.

Kun palveluita myydään elinkeinonharjoittajalle, yleissäännöstä ei kuitenkaan sovelleta seuraaviin palveluihin:

 • kiinteistöön kohdistuvat palvelut
 • henkilökuljetuspalvelut
 • kuljetusvälineen lyhytaikainen vuokraus
 • pääsy opetus-, tiede-, kulttuuri-, viihde- ja  urheilutilaisuuteen, messuille ja näyttelyyn ja muuhun vastaavaan tilaisuuteen sekä pääsyyn välittömästi liittyvät palvelut
 • ravintola- ja ateriapalvelut
 • matkatoimistopalvelut.

Vaikka palvelun osto oikeuttaisi vähennykseen, osto ja siitä suoritettava vero on ilmoitettava kausiveroilmoituksen kohdissa seuraavasti:

 • palveluostot kohdassa 314 (palveluiden ostohinta)
 • palveluostosta suoritettava vero kohdassa 306
 • vero myös kohdassa 307, jos veron saa vähentää.

Lisätietoa: 
Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen (www.vero.fi)

Jos mukana on työvoiman vuokrausta rakentamispalvelua varten (käännetty verovelvollisuus), sen yhteismäärä merkitään vain kohtaan 320.

Tavaroiden ostot muista EU-maista ilmoitetaan kohdassa 313.

319 Rakentamispalvelun myynnit (käännetty verovelvollisuus)    
Rakentamispalvelun myyjä merkitsee kohtaan sellaisten myymiensä rakentamispalvelujen yhteismäärän, joihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta.

Lisätietoa: 
Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus (www.vero.fi) 
Näin ilmoitetaan rakentamispalvelujen käännetty ALV (www.vero.fi)

320 Rakentamispalvelun ostot (käännetty verovelvollisuus)
Merkitkää kohtaan sellaisten ostamienne rakentamispalvelujen yhteismäärä, joihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta.

Merkitkää myös ostot, jotka ovat työvoiman vuokrausta rakentamispalvelua varten (käännetty verovelvollisuus).

Lisätietoa: 
Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus (www.vero.fi) 
Näin ilmoitetaan rakentamispalvelujen käännetty ALV (www.vero.fi)

315 Alarajahuojennukseen oikeuttava liikevaihto 
Huom.
Täyttäkää kohdat 315–317 vain, jos olette oikeutettu alarajahuojennukseen. Alarajahuojennukseen ovat oikeutettuja vain yritykset, joiden liikevaihto on alle 22 500 euroa.

Merkitkää kohtaan alarajahuojennukseen oikeuttava liikevaihto. Ilmoittakaa alarajahuojennuksen tiedot kausiveroilmoituksessa ilmoitusjaksonne mukaisesti. Alarajahuojennuksesta ei tehdä erillistä palautushakemusta.

 • Jos ilmoitusjaksonne on kuukausi, ilmoittakaa alarajahuojennuksen tiedot tilikauden viimeisessä kausiveroilmoituksessa ja laskekaa alarajahuojennukseen oikeuttava liikevaihto tilikaudelta
 • Jos ilmoitusjaksonne on neljännesvuosi, ilmoittakaa alarajahuojennustiedot kalenterivuoden viimeisen vuosineljänneksen kausiveroilmoituksessa ja laskekaa alarajahuojennukseen oikeuttava liikevaihto kalenterivuodelta.
 • Jos ilmoitusjaksonne on kalenterivuosi, ilmoittakaa alarajahuojennustiedot kalenterivuoden kausiveroilmoituksessa ja laskekaa alarajahuojennukseen oikeuttava liikevaihto kalenterivuodelta.

Huom. Jos ilmoitusjakso on neljänneskalenterivuosi tai kalenterivuosi, tilikautena pidetään arvonlisäverolain (AVL 208a §) mukaan kalenterivuotta.

Huojennukseen oikeuttava liikevaihto lasketaan niin, että verollisten myyntien (ilman veron osuutta) yhteismäärästä vähennetään metsätaloudesta, kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta (AVL 30 §) ja käyttöomaisuuden myynnistä saadut vastikkeet. Liikevaihtoon ei lasketa verottomia tukia, esim. maataloudelle annettuja pinta-alatukia.

Näin saatuun määrään lisätään seuraavista verottomista myynneistä saadut vastikkeet:

 • tavaran myynti muihin EU-maihin (yhteisömyynti, AVL 72a–72c §)
 • vientimyynti (AVL 70 §)
 • veroton myynti matkailijoille (AVL 70b §)
 • muiden AVL 72 ja 72 §:ssä tarkoitettujen verottomien palveluiden myynti
 • verottomien vesialusten ja niihin kohdistuvien työsuoritusten myynti (AVL 58 §)
 • vähintään neljä kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehden painosten myynti yleishyödylliselle yhteisölle (AVL 56 §)
 • veroton myynti diplomaattisille edustustoille ja kansainvälisille järjestöille (AVL 72 d §)
 • veroton moottoriajoneuvojen myynti (AVL 72 e §)
 • muiden kuin liitännäisluonteisten rahoitus- ja vakuutuspalveluiden myynti
 • kiinteistön tai siihen kohdistuvan oikeuden luovutus (jollei kysymys ole AVL 30 §:ssä tarkoitetusta tilanteesta).

Huom. Merkitkää muunnettu liikevaihto, jos tilikausi tai sen osa, jota alarajahuojennus koskee, on lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta. Tällaisessa tapauksessa tilikauden huojennukseen oikeuttava liikevaihto on muunnettava vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa. Muuntakaa liikevaihto kertomalla se luvulla 12 ja jakamalla se tilikauden täysien kalenterikuukausien määrällä.

Lisätietoa: 
Arvonlisäveron alarajahuojennus (www.vero.fi) 
Arvonlisäverovelvollisuuden alarajaan liittyvä huojennus (www.vero.fi)

316 Alarajahuojennukseen oikeuttava vero 
Huojennukseen oikeuttava vero.

Huojennukseen oikeuttava vero lasketaan niin, että ilmoitusjakson perusteella joko tilikauden tai kalenterivuoden (ks. kohta 315) tilitettävästä verosta (= kotimaan myynnistä suoritettavien verojen ja vähennettävien verojen erotus) vähennetään seuraavat erät:

 1. metsätaloudesta tilitettävä vero
 2. AVL 30 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta tilitettävä vero
  • Tämä tarkoittaa, että tilitettävää veroa laskettaessa ei oteta huomioon kohtien 1 ja 2 myynneistä suoritettavia veroja eikä ostoista vähennettäviä veroja
 3. käyttöomaisuuden myynnistä suoritettava vero
 4. vero, jonka ostaja suorittaa AVL:n (2a, 8a–8c ja 9 §) perusteella (käännetty verovelvollisuus)
 5. tavaroiden ja palveluiden yhteisöhankinnasta suoritettava vero
  • Tämä tarkoittaa, että tilitettävää veroa laskettaessa ei oteta huomioon kohtien 3–5 myynneistä suoritettavia veroja.

Lisätietoa: 
Arvonlisäveron alarajahuojennus (www.vero.fi) 
Arvonlisäverovelvollisuuden alarajaan liittyvä huojennus (www.vero.fi)

317 Alarajahuojennuksen määrä 
Alarajahuojennuksen määrä merkitään tähän ja siirretään vähennykseksi kohtaan 317.

Alarajahuojennuksen määrä lasketaan seuraavan kaavan mukaan:

vero- (liikevaihto - 8 500) x vero
                 14 000

Jos alarajahuojennukseen oikeuttava liikevaihto on alle 8 500 euroa, kaavaa ei käytetä. Silloin alarajahuojennuksena palautettava määrä (kohta 317) on sama kuin alarajahuojennukseen oikeuttava vero (kohta 316).

Kaavassa liikevaihto tarkoittaa huojennukseen oikeuttavaa liikevaihtoa (kohta 315) ja vero huojennukseen oikeuttavaa veroa (kohta 316).

Esimerkki alarajahuojennuksen laskemisesta
Yrityksen tilikausi on kalenterivuosi. Yrityksellä on arvonlisäverollisia kotimaan myyntejä ilman veron osuutta 9 000 euroa (vero 2 070 euroa), verottomia vientimyyntejä 3 000 euroa ja yhteisömyyntejä 6 000 euroa.

Yritys on myynyt tilikauden aikana käyttöomaisuutta 3 000 eurolla, ja yrityksen on käännetyn verovelvollisuuden perusteella suoritettava veroa 250 euroa. Vähennyskelpoisten ostojen verot ovat olleet tilikauden aikana 400 euroa.

Yrityksen huojennukseen oikeuttava liikevaihto on 18 000 euroa (verolliset myynnit sekä verottomat vienti- ja yhteisömyynnit, ei käyttöomaisuuden myyntejä). Tämä merkitään kohtaan 315.

Huojennukseen oikeuttava vero on kotimaan myynneistä suoritettavien ja tilikaudelta vähennettävien verojen erotus 1 670 euroa. Tämä merkitään kohtaan 316. Käyttöomaisuuden myynnistä suoritettavia ja käännettyyn verovelvollisuuteen perustuvia veroja ei oteta huomioon.

Yrityksen alarajahuojennus lasketaan seuraavasti:

1670- (18 000 - 8500) x 1 670 = 536,79
                      14 000

Alarajahuojennuksen määrä merkitään kohtaan 317.


sivu suomeksi | sidan på svenska

© Verohallinto 24.10.2012


© Verohallinto 24.10.2012