Språkval

Välj språk: suomeksi på svenska in english

Sök

 
suomeksi
in English
förstora texten

Innehåll

 

Avdrag

 

Avdragssystemet
Avdrag från förvärvsinkomster
Avdrag från kapitalinkomster
Avdrag från skatterna
Oavdragbara utgifter

Avdragssystemet

Inkomstbeskattningen grundar sig på ett system där olika avdrag riktas till den skattepliktiga inkomsten. Efter avdragen får man den beskattningsbara inkomsten, på basis av vilken man räknar ut skatten som ska betalas. På skatten som ska betalas kan ännu göras avdrag och man får så här skattebeloppet som ska betalas.

Huvudprincipen i avdragssystemet är beskattning av nettoinkomster. Nettoinkomsten fås då man drar av från inkomsten de utgifter som förorsakats av att inkomsten förvärvats och bibehållits. Utöver dessa naturliga avdrag görs andra (allmänna och sociala) avdrag som beviljas antingen då vissa villkor uppfylls eller enligt helt schablonmässiga grunder. Vissa avdrag görs direkt från skatten.

Avdrag från inkomsterna görs per inkomstslag. Från kapitalinkomsten avdras de utgifter som förorsakats av förvärvande och bibehållande av kapitalinkomsterna samt andra avdrag som ska göras från kapitalinkomsterna. Från förvärvsinkomsterna dras av utgifterna för förvärvande och bibehållande av förvärvsinkomsterna samt allmänna och sociala avdrag. Avdrag som ska göras från skatten görs, bortsett från underskottsgottgörelse, särskild underskottsgottgörelse och hushållsavdrag, från den skatt som ska betalas till staten. Räntorna dras av i första hand från kapitalinkomster och i andra hand från den skatt som ska betalas för förvärvsinkomsterna. Fastställda förluster från tidigare år dras av separat per inkomstslag.

Avdrag från förvärvsinkomster

Avdrag för inkomstens förvärvande

Från förvärvsinkomsterna kan utgifterna för dess förvärvande och bibehållande dras av. Dessa naturliga avdrag minskar den beskattningsbara inkomsten. Naturliga avdrag är avdrag för inkomstens förvärvande, resekostnader mellan bostad och arbetsplats, medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och arbetslöshetskassaavgifter samt andra utgifter för inkomstens förvärvande och bibehållande. Andra utgifter för förvärvande och bibehållande av löneinkomster dras dock av endast till den del som deras sammanlagda belopp överskrider det schablonmässigt beviljade avdraget för inkomstens förvärvande. Då naturliga avdrag har dragits av från förvärvsinkomsterna, blir resultatet nettoförvärvsinkomsten.

Från nettoförvärvsinkomsterna kan dras av premierna för obligatorisk pensionsförsäkring, premier för kollektivt tilläggspensionsskydd, avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga, stats- och kommunalbeskattningens pensionsinkomstavdrag samt kommunalbeskattningens invalid-, studiepenning-, förvärvsinkomst- och grundavdrag.

Avdrag som ska anmälas i beskattningen

Vissa avdrag beviljas endast på begäran. Sådana avdrag är alla naturliga avdrag förutom avdrag för inkomstens förvärvande. Dessutom kan avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga beviljas endast på begäran.

Avdrag på tjänstens vägnar

Skattemyndigheten räknar ut allmänna avdrag och man behöver inte separat göra anspråk på avdragande av dem. Sådana avdrag är studiepenningavdraget, kommunalbeskattningens förvärvsinkomst- och grundavdrag samt pensionsinkomstavdrag. Också invalidavdraget räknas ut färdigt om skattemyndigheten har uppgift om invaliditetsgraden. Av obligatoriska pensionsförsäkringspremier tas arbetstagares pensionsavgift och arbetslöshetskassaavgift i beaktande i enlighet med anmälan som arbetsgivaren lämnat in till skatteförvaltningen.

Avdrag från kapitalinkomster

Avdrag som ska göras från kapitalinkomster är utgifter för förvärvande och bibehållande av kapitalinkomster, eftermarknadsgottgörelse, kursförlust av skuld för inkomstens förvärvande, återbetalning av delägarlån, skogsavdrag, avdrag från kapitalinkomst av skogsbruket, ränteutgifter och de förluster av förvärvskällan som ska dras av från kapitalinkomsterna. Även premierna för frivilliga individuella pensionsförsäkringar avdras med vissa undantag från kapitalinkomsterna.

Kapitalinkomsterna behandlas såsom en helhet och de beskattas enligt nettoprincipen. Utgifterna för förvärvandet av en viss kapitalinkomst kan dras av från någon annan kapitalinkomst. Till exempel utgifterna för inkomstens förvärvande som avser hyresinkomster kan dras av från den skattskyldiges övriga kapitalinkomster. Till beskattningen av inkomster av virkesförsäljning ansluter sig likväl särdrag. Skogsavdrag kan göras endast från skogsbrukets kapitalinkomst. Förlust av överlåtelse av egendom får dras av endast från vinster för överlåtelse av egendom.

Avdrag som görs från kapitalinkomsterna tas, bortsett från förluster som fastställts under tidigare år, i allmänhet inte i beaktande på tjänstens vägnar, utan man ska själv begära avdragande av dem.

Avdrag från skatterna

En del dras av direkt från skatten som ska betalas för inkomsten, utan att de inverkar på storleken av den beskattningsbara inkomsten. Avdrag som ska göras från skatten på förvärvsinkomsterna är statsbeskattningens invalidavdrag och underhållskyldighetsavdrag. Hushållsavdraget dras av från de statens inkomstskatter som ska betalas för förvärvs- och kapitalinkomster. Om statsskatterna inte räcker till hushållsavdrag dras den resterande delen av från kommunalskatten, från den försäkrades sjukförsäkringspremie och från kyrkoskatten i förhållandet till dessa.

Avdragande av räntor

Räntorna dras av i allmänhet från kapitalinkomsterna. Om kapitalinkomster inte finns, görs avdraget från den skatt som fastställs för förvärvsinkomsterna. Beloppet som dras av är då den andel av de betalda räntorna som kapitalinkomsternas inkomstskatteprocentsats utvisar. Genom förfarandet kommer man till samma beskattningsresultat med avdrag från kapitalinkomsterna.

Avdragbara räntor är räntorna på bostads- och studieskulder och skulder för inkomstens förvärvande samt under vissa förutsättningar även räntorna som borgensmannen betalt. Räntor på andraskulder, liksom räntor på konsumtionskrediter, kan inte dras av.

Oavdragbara utgifter

Utgifter som inte ansluter sig till inkomstens förvärvande eller bibehållande kan inte dras av. Således kan till exempel levnadskostnader inte dras av i beskattningen. Levnadskostnader är till exempel hyran för bostaden samt de utgifter som förorsakats av barnavård eller underhåll av hemmet. Såsom levnadskostnader betraktas också sedvanliga beklädnadskostnader, utgifter av hobbyverksamhet samt andra utgifter som ansluter sig till privat konsumtion. Utgifter för förvärvande och bibehållande av skattefria inkomster får inte heller dras av. Utgifterna för förvärvande av dividendinkomster är likväl avdragbara, även om dividenden skulle utgöra skattefri inkomst.

Till början av sidan 

 


sivu suomeksi | sidan på svenska | this page in English

© Skatteförvaltningen 31.10.2013

Skriv ut  |  Facebook  Twitter  Linkedin 

© Skatteförvaltningen 31.10.2013